Search form

Jama Aburr-ji 27:29

29Lika aburr-worijinga ngardawa gubu-borrwurra gu-jandarra m-bu barra. Lika aburr-garlmuna, michiyang m-barra barlangu abi-yerrnyjinga abirri-jirrapa abirri-jirrapa, lika aburr-ganana mipila gu-yinpa barra guna-gepa.