Search form

Jama Aburr-ji 27:31

31Wurra Paul a-wena burrwa aburr-gata an-dakal rrapa an-birripa bunggawa burr-guta, a-yinanga burrwa, “A-lay, minyja aburr-guna aburr-mujama mu-dinggi aburr-gortkurrcha, ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya nyiburr-molamiya, wurra nyiburr-juwa barra.”