Search form

Jama Aburr-ji 27:32

32Gun-narda aburr-gata an-dakal aburr-galiyana nula Paul, warrika aburr-garlmuna, dinggi mun-nika murndurn mbi-gorndanga, lika mu-jalanggakaja m-bona rrapa aburr-mujama aburr-gata gala aburr-yinmiyarna aburr-gortkurrchingarna, wurra mu-michiyang aburr-ni.