Search form

Jama Aburr-ji 27:39

Michiyang Mu-rrumiyana

39Nuwurra guna-gepana, rrawa gubi-nana, wurra gala gubu-malawujarna. Wurra gubi-nana jurnaka gu-ni rrapa ana-jaranga, lika gubu-borrwurra michiyang barra gata mu-warrcha.