Search form

Jama Aburr-ji 27:4

4Ganapiya, lika gu-gata wenga nyiburr-bona, bamara gun-gata gun-nelangga Jayprach (Cyprus) gu-gata gu-gera nyiburr-gomarriyana ngardawa gu-guta gu-gera barlmarrk wana.