Search form

Jama Aburr-ji 27:40

40Lika barlangu mun-nika murndurn mbi-gorndanga rrapa barlangu abu-bawuna, gochilawa gata a-banyja a-yu. Lika murndurn mun-nerranga mbi-yarlayarlawurra, mu-ngoyurra guling abu-bichinga. Lika jumala mu-ngoyurra mu-jirra mu-workiya mbi-wenyagarra barra jechinuwa mu-warrcha mu-jarl michiyang.