Search form

Jama Aburr-ji 27:42

42Lika an-dakal aburr-gata wengga gubu-buna burrbu-bu barra brichina yerrcha birripa jaga aburr-ganana burrwa; gala yapa aburr-lijiwarriyan. Wurra an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiyana, nipa a-garlmuna, burr-jobujobuna, ngardawa nipa jal a-ni Paul a-jarlapa barra a-ga.