Search form

Jama Aburr-ji 27:5

5Rrawa wana gun-bapala gun-gata nyiburr-munganaguwa gu-jinyja nyibu-beybana nyiburr-bamuna Jilíchiya (Cilicia) rrapa Bempíliya (Pamphylia), lika nyiburr-bena gu-murnangana rrawa Mayra (Myra) gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Lichiya (Lycia). Lika gatiya nyiburr-gortkurrchinga,