Search form

Jama Aburr-ji 27:7

7Lika nyiburr-bona.

Warlwarl nyiburr-bamuna gu-yinmiyapa ngorrngurra ngardawa barlmarrk gu-bena arrburrwa, murrpa derta nyirr-negarra. Gun-gata Gunáydach (Cnidus) yi-gurrepa nyiburr-bena nyiburr-bamuna, wurra gala mola nyiburr-yinmiyarna jechinuwa nyiburr-boyarna, ngardawa barlmarrk wana. Lika nyiburr-gomarriyana nyiburr-ni gu-gapa gu-gera bamara gun-gata gun-nelangga Gurít (Crete). Minypa rrawa gun-gata gun-ngoyurra gu-beya nyibu-beybana nyiburr-bamuna gun-nelangga Jalmóni (Salmone),