Search form

Jama Aburr-ji 27:8

8lika rrarnba gu-jirra nyibu-ganyja nyiburr-bamuna, wurra gun-derta arrburrwa. Lika rrawa nyiburr-bena gun-gata gun-nelangga Jurnaka Gu-ni, gun-gata yi-gurrepa Lechiya (Lasea).