Search form

Jama Aburr-ji 27:9

9Gipa gun-jaranga ngorrngurra nyiburr-bona gurda rrapa gun-gatiya gugu yi-gurrepa mern mu-yurtcha minypa barlmarrk wana gu-beya gu-workiya. Lika Paul a-wena burrwa,