Search form

Jama Aburr-ji 28:1

Gun-gata Rrawa Malta

1Gun-gatiya nyiburr-warrchinga nyiburr-mola, lika marn․gi nyiburr-ni gun-gata bamara gun-nelangga Malta.