Search form

Jama Aburr-ji 28:11

Malta Wenga Paul A-bona Rowm (Rome)

11Gata gu-bamara nyiburr-ni ran․gu abirri-jirrapa an-ngardapa, lika mu-michiyang nyiburr-gortkurrchinga gata mu-ji gun-gata barlmarrk wana gu-yurtchinga. Mun-gata Alikchéndriya (Alexandria) mun-guyinda michiyang, mun-gatiya minypa ngoyurra mu-jirra mu-guyinda abirri-mawunga burrbu-barnjinga, jimarna wangarr abirri-guyinda gu-ngardapa abirri-bambungguna.