Search form

Jama Aburr-ji 28:13

13Lika mola nyiburr-garlmuna, Jirakiyuch wenga nyiburr-gomarriyana, gun-gata rrawa nyiburr-bena Rejiyam (Rhegium). Lika gun-nerranga gu-ni, lika barlmarrk jalachang guna-jekarra, lika jechinuwa nyiburr-bamuna, lika gun-nerranga gu-ni, lika nyiburr-bena Butóli (Puteoli) gatiya nyibu-mungbuna.