Search form

Jama Aburr-ji 28:14

14Lika nyirrbu-barripuna aburr-borrmunga rrapa birripa aburr-gonyjinga gurda arrburrwa, lika birripa aburr-murna nyiburr-ninya, Jandi gun-ngardapa nyibi-negarra. Lika nyiburr-garlmuna, gu-rrepara nyiburr-bona Rowm (Rome).