Search form

Jama Aburr-ji 28:15

15Rrapa Jesus burr-yika Rowm aburr-ni, janguny gu-barrjekarra, aburr-galiyana arrburrwa gu-jarlakarr nyiburr-bamuna gurda. Lika birripa aburr-garlmuna, gojilapa galamurrpa nyibu-garrana gun-gata gu-jarlakarr gu-yurra gu-bamburda gun-nelangga Apiyach (Appius), minypa rrawa gun-gata gun-nelangga Gandin Gu-jirrapa rrapa mola gun-nerranga rrawa gun-gata gun-nelangga Gandin Abirri-jirrapa Gun-ngardapa. Rrapa gun-gatiya Paul burr-nana, nipa a-nyiljinga rrapa a-japurramayana nula Wangarr.