Search form

Jama Aburr-ji 28:16

16Lika nyiburr-garlmuna gurda, Rowm nyiburr-bena. Lika an-gata an-dakal a-ganyja a-workiya gala wupa a-barnjingarna Paul, wurra a-wena gun-mola nula yarlanga a-ni barra, wurra jarra an-dakal jaga a-gana barra nula, gala yapa a-lijiwarriya.