Search form

Jama Aburr-ji 28:25

25Minypa abirri-jirrapa gubu-borrwurra. Lika gun-gata rrawa gubu-bawuna aburr-bona. Wurra burdak mola gun-balmbarra a-wena burrwa gun-guna: “A-lay, wola Mern An-mawunga a-wena nula Aycháya (Isaiah) janguny burrwa aburr-goyburrpa nyanyapa ana-gorrburra yerrcha, gun-narda gun-burral janguny.