Search form

Jama Aburr-ji 28:27

27Yinarda wengga burrwa,

ngardawa gala aburr-yinmiya marn․gi aburr-ni,

wurra aburr-gerna rrapa aburr-balamukchinga aburr-nirra.

Ngardawa gala jal aburr-ni gubi-na,

rrapa gala jal aburr-ni aburr-galiya.

Gala jal aburr-ni marn․gi aburr-ni rrapa aburr-ngukurdanyjiya apula rraka wanngu nguburr-nega.’