Search form

Jama Aburr-ji 28:28-29

28-29“Gun-narda janguny barra ana-goyburrpa nyibu-borrwa rrapa marn․gi nyiburr-ni minypa Wangarr a-gunggajinga burrwa Jentayl (Gentile) yerrcha. Birripa aburr-galiya barra nula rrapa nipa wanngu burr-nega barra.”

30Ganapiya, lika Paul gata a-ni jemberr abirri-jirrapa. Minypa burr-rrupiya gun-gata bala gu-menga, rrapa gu-galiya yerrcha aburr-jaranga aburr-bona gurda nula aburr-workiyana rrapa nipa ana-gonyjinga burrwa a-workiyana,