Search form

Jama Aburr-ji 28:30

30Ganapiya, lika Paul gata a-ni jemberr abirri-jirrapa. Minypa burr-rrupiya gun-gata bala gu-menga, rrapa gu-galiya yerrcha aburr-jaranga aburr-bona gurda nula aburr-workiyana rrapa nipa ana-gonyjinga burrwa a-workiyana,