Search form

Jama Aburr-ji 28:31

31rrapa Wangarr gun-nika gun-molamola janguny gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana rrapa marn․gi burr-negarra a-workiyana Jesus Christ nula nipa Bunggawa. Jechinuwa a-wena burrwa a-workiyana rrapa gala ana-nga a-jobujobungarna.