Search form

Jama Aburr-ji 28:4

4Rrapa gu-galiya yerrcha gata aburr-guyinda nguymbula abi-nana murna a-jirra ana-guyinda a-balcha a-yu, lika aburr-wena aburr-ni, aburr-yinanga, “An-guna an-gugaliya ana-nguymbula a-barra, ana-murna a-balcharra a-yurra ngardawa waygaji an-gugaliya a-buna a-workiyana, ya? Minyjiya. Gun-guna barlmarrk wana gu-beya, jimarna a-juwa, wurra gun-guniya jarra barra a-juwa.”