Search form

Jama Aburr-ji 28:6

6Wurra gu-galiya yerrcha burdak abi-nana aburr-ni, bama aburr-yinanga jimarna a-burlujin rrapa gatiya gugu a-bunggun, a-juwun. Mu-nguy abi-nana aburr-ni gun-baykarda, wurra burdak an-mola a-ni, lika aburr-ngukurdanyjiyana, gun-nerranga gubu-borrwurra, aburr-yinagata, “A-lay, an-guna wangarr an-guyinda jarra!”