Search form

Jama Aburr-ji 3:1

An-nyarlkuch A-molamiyana

1Gun-gata gun-nerranga gu-ni ngorrngurra, gun-gatiya roy jiny-ji marnnga minypa birripa aburr-gata Yichrayal (Israel) aburr-bapurr abu-wengganacha aburr-workiya Wangarr, gun-nardiya minypa abirri-gata Birta (Peter) rrapa Jon gu-japurra abirri-bona bala Wangarr gun-nika barra minypa abu-wenggana.