Search form

Jama Aburr-ji 3:10

10birripa abu-malawurra an-gata Wangarr gun-nika rrawa gu-ngana a-ngiwija a-ni a-workiyana nipiya. Lika gochila aburr-barrjinga rrapa bama aburr-jirra aburr-wechawecha aburr-ni a-yinmiyana a-molamiyana.