Search form

Jama Aburr-ji 3:11

Birta A-wena Burrwa Gata Gu-birlapirla Wangarr Gun-nika Rrawa

11Rrapa gatiya nipa an-gata mu-ngoyurra a-molamiyana an-nyarlkuch bijirri-dimarra a-ji Birta rrapa Jon, birripa wurra gama gorlk aburr-yurtchinga gurda, gu-birlapirla aburr-bena burrwa gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Jolaman (Solomon) gun-nika. Aburr-bena burrwa, gochila aburr-barrjinga aburr-ni.