Search form

Jama Aburr-ji 3:13

13Wurra gun-narda ngika, a-la! Jarra Wangarr an-gata minypa Aybriyam (Abraham) rrapa Ayjek (Isaac) rrapa Jeykap (Jacob) aburr-marrngoypiyana nula aburr-workiyana, an-gatiya aburr-ngayburrpa nyanyapa arrburra yerrcha an-burriya, nipa geka nyirr-guybukaja ana-goyburrpa minypa an-nigipa An-mujama an-gata Jesus an-molamola. Ana-goyburrpa murna nyirrbu-wuna nipa an-gata barra a-juwa, rrapa wuriya nipa Baylat (Pilate) gu-borrwurra jimarna a-jerrmangarna, a-beyarna, wurra ana-goyburrpa nyiburr-yinanga nula, ‘An-narda an-ngayburrpa ngika; gala jal nyiburr-ni nula.’