Search form

Jama Aburr-ji 3:15

15Minypa an-gata wanngu an-gunega ana-goyburrpa nyibu-buna, nipa a-juwuna, wurra jarra nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana rrapa wanngu a-negarra. Gun-narda gun-burral. Ngardawa ngatipa nyirri-mipila nyirri-buna rrapa marn․gi.