Search form

Jama Aburr-ji 3:16

16Rrapa an-guna ngardawa marr a-balcha nula Jesus an-nelangga, nipa Jesus derta a-negarra an-guna. Minyja ana-goyburrpa marn․gi nula an-guna minypa mu-ngoyurra an-nyarlkuch a-ni a-workiyana. Wurra Jesus nipa nyanma marr gun-gubalcha wanngu a-negarra warrpam an-guna an-gugaliya geka gun-guniya gugu ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-nirra.