Search form

Jama Aburr-ji 3:18

18Gu-gurda ngacha minypa Wangarr gun-burral gu-negarra gun-gata gun-guwarr janguny aburr-yigipa aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda gubu-ngurrjinga aburr-workiyana — minypa nipa a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega gu-galiya yerrcha abu-bu barra.