Search form

Jama Aburr-ji 3:2

2Rrapa jandarra gun-gata gu-jirra gu-gomarriya rrapa ngana gu-jirra gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Gun-molamola Ngana Gu-jirra, an-ngardapa an-gata a-bambunggunapa an-nyarlkuch nipa aburr-yigipa aburr-borrmunga abu-ganyja gurda aburr-bamuna. Minypa Wangarr gun-nika gu-ngana abu-barnjinga aburr-workiyana, wurra gama gorlk aburr-bona gurda aburr-workiyana a-ngiwija a-ni burrwa a-workiyana rrupiya.