Search form

Jama Aburr-ji 3:21

21Wurra burdak nipa an-gata waykin a-ni barra nuwurra waypa gun-balmapa gu-ni gurdiya rrawa gun-geka gu-ni barra, minypa aburr-yigipa aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda Wangarr burr-wuna arrburrwa janguny wola gun-guwarr.