Search form

Jama Aburr-ji 3:24

24Mojich a-yinagata mu-ngoyurra a-wena, a-ngurrjinga Jesus. Rrapa minypa gu-gatiya wenga Wangarr a-menga Jemyul (Samuel) rrapa barrwa aburr-werranga aburr-jaranga burr-menga aburr-yigipa aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda, birripa aburr-yinagatiya — gubu-ngurrjinga aburr-workiyana minypa gun-guniya gu-yinmiya gu-bamburda, gu-gurda ngacha.