Search form

Jama Aburr-ji 3:25

25Minyjiya. Rrapa ana-goyburrpa nyiburr-walkurpa burrwa aburr-gata aburr-muwelamagepa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk, rrapa minypa murna aburr-wuchichiyana gurda aburr-jarl gurda aburr-bamuna, lika nyanyapa ana-gorrburra yerrcha gubu-menga janguny gun-narda gugu gun-goyburrpa gun-gata Wangarr gochila nyin-dana. Minypa a-yinanga nula Aybriyam, ‘A-lay, an-nginyipa burraya nginyipa ny-ma barra nipiya nyanma aburr-molamola aburr-ni barra warlaman aburr-bapurr gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya.’ Nipa Wangarr a-yinagata a-wena nula Aybriyam.