Search form

Jama Aburr-ji 4:1

Burrbi-rrimarra Birta (Peter) Rrapa Jon

1Gun-gata waypa Birta (Peter) rrapa Jon abirri-wena burrwa abirri-ni wurra gama gorlk, aburr-werranga aburr-garlmunapa yi-gurrepa aburr-negiyana butula — aburr-gata junggay yerrcha, rrapa an-gata minypa Wangarr gun-nika bala gun-japurra jaga a-ganana a-workiyana, rrapa aburr-werranga burr-guta aburr-gata Jejuchi (Sadducee) yerrcha — aburr-gurdiya wupa;