Search form

Jama Aburr-ji 4:10

10lika gun-guna ngu-wengga barra ana-gorrburrwa barra marn․gi nyiburr-ni — ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya rrapa barrwa aburr-jaranga Yichrayal nguburr-bapurr. Marn․gi buburr-ni gun-guna: An-guna ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-nirra nipa warrpam wanngu a-nirra ngardawa Jesus Christ nipiya an-nelangga wana an-babalapa — an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda minypa ana-goyburrpa nyibu-buna, a-juwuna, wurra nipa Wangarr a-jarrkarrana rrapa wanngu a-negarra.