Search form

Jama Aburr-ji 4:13

13Rrapa gun-gata waypa birripa gubi-nana butula Birta rrapa Jon minypa bitipa abirri-jinyjapa rrapa gala abirri-gurkujarna burrwa, rrapa mola gun-gatiya waypa gubu-borrwurra butula minypa gala mu-jurra marn․gi abirri-nirrarna, wurra jarra aburr-mujama wupa, lika birripa aburr-gatiya ganychila (councillor) yerrcha gochila aburr-barrjinga butula. Lika gubu-borrwurra butula gun-gata minypa mu-ngoyurra Jesus wugupa aburr-rrigirrgarra.