Search form

Jama Aburr-ji 4:14

14Wurra gala aburr-yinmiyarna mari gubu-garrajarna butula; jarra an-gata abi-nana an-nyarlkuch a-molamiyana Birta rrapa Jon wugupa aburr-ji, lika aburr-jurnjinga.