Search form

Jama Aburr-ji 4:17

17Wurra abirri-gunaga ngana nguburr-ngurrjiya barra butula jarra. Gala barra mola an-nelangga abirri-ngurrja an-gata; gala yapa gu-barrjeka janguny rrapa mola an-jaranga marr a-balcha.”