Search form

Jama Aburr-ji 4:2

2wurpa lika minypa aburr-bachirramiyana butula Birta rrapa Jon. Minypa birripa gala jal aburr-nirrarna gun-gata minypa bitipa Birta rrapa Jon gata wurra gama gorlk marn․gi burrbi-negarra abirri-ni, abirri-wena burrwa abirri-ni Jesus nipa jarra a-juwuna, wurra nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana rrapa wanngu a-negarra, rrapa minypa gu-galiya yerrcha aburr-yirdiya barra nipa Wangarr ana-nyala burr-jarrkarra ngardawa minypa birripa rrapa nipa Jesus gu-ngardapa aburr-negiyana. Gun-narda birripa Jejuchi yerrcha gala jal aburr-nirrarna janguny. Ngardawa birripa jarra gubu-borrwurra jimarna gala ana-nga barrwa a-molamiya, mu-ngoyurra a-juwuna.