Search form

Jama Aburr-ji 4:24

24Rrapa gun-narda waypa aburr-galiyana butula, lika Wangarr abu-wengganana aburr-ni wugupa. Minypa aburr-yinanga, “Anya, ny-jurdiya nginyipa wana ny-babalapa Bunggawa, gun-nardiya rrawa nginyipa wupa ny-jarlapuna — nguparr, jel, bugula, gun-ganaka gun-nga — rrapa mola gurdiya wupa rrawa gu-jirra gu-boya ngatipa nyirri-nirra nginyipa wupa nyjirri-jarlapuna.