Search form

Jama Aburr-ji 4:27

27A-yinagata a-wena Daybit an-gata an-nginyipa an-mujama. Rrapa gu-gurda ngacha minypa gun-guna rrawa gu-ngardapa aburr-negiyana birripa Ayrat (Herod) rrapa Bontiyach Baylat (Pontius Pilate) rrapa gu-werranga gu-rrawa wenga Jentayl yerrcha rrapa gu-guna burr-yika gu-rrawa Yichrayal aburr-bapurr burr-guta, minypa aburr-bachirramiyana nula Jesus an-gata an-nginyipa An-mujama an-molamola warrpam, an-nardiya nginyipa ny-menga arrburrwa Wanngu An-gunega.