Search form

Jama Aburr-ji 4:31

31Aburr-yinagata aburr-wena, Wangarr abu-wengganana aburr-ni. Lika gun-gatiya rrawa aburr-bamagutuwiyanapa nipa gugu rrawa gu-ngorrkiyana, rrapa aburr-gatiya wupa abu-wenggananapa aburr-ni nipa Mern An-mawunga wugupa burrwa mola derta burr-negarra. Lika Wangarr gun-nika janguny gubu-ngurrjinga aburr-workiyana rrapa gala gun-nga aburr-gurkujarna.