Search form

Jama Aburr-ji 4:32

Aburr-wuchichiyana Aburr-workiyana

32Aburr-gata marr aburr-balcha nula Jesus, birripa gun-burral gu-ngardapa aburr-negiyana. Minypa gala ana-nga a-weyarna jimarna nipa mu-rrimarra mun-nigipiya wupa. Wurra jarra aburr-wuchichiyana aburr-workiyana gun-nga burr-guta gubi-rrimarra.