Search form

Jama Aburr-ji 4:33

33Rrapa Jesus burr-yika aburr-mujama, birripa wana gubi-rrimarra ganyjarr minypa mu-nguy abu-ngurrjinga aburr-workiyana nipiya jarra Bunggawa a-juwuna, wurra nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana rrapa wanngu a-negarra. Rrapa aburr-jaranga aburr-gata Jesus burr-yika jawina, nipa Nyanyapa arrku wugupa burrwa a-gunggajinga burrwa a-workiyana.