Search form

Jama Aburr-ji 4:4

4Wurra aburr-gata wurra gama gorlk mu-ngoyurra aburr-galiyana butula Birta rrapa Jon gubirri-ngurrjinga burrwa janguny, birripa marr aburr-balcha aburr-jaranga. Minypa mu-ngoyurra aburr-werranga aburr-jaranga marr aburr-balcha nula Jesus rrapa mola jurdach aburr-werranga, minypa aburr-jaranga aburr-negiyana aburr-bamuna, minypa 5,000 gu-galiya yerrcha gugu aburr-ni.