Search form

Jama Aburr-ji 4:5

Birta Rrapa Jon Abirri-wena Burrwa Ju Yerrcha Mu-ngoyurra Aburr-jirra Burrwa

5Gun-gata waypa nuwurra guna-gepana, aburr-gata Ju yerrcha mu-ngoyurra aburr-jirra burrwa birripa aburr-garlmuna, gu-ngardapa aburr-negiyana — minypa aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega,