Search form

Jama Aburr-ji 4:6

6rrapa Anach (Annas) an-gata wana an-babalapa junggay rrapa Gayapach (Caiaphas), rrapa Jon, rrapa Alikchénda (Alexander), rrapa aburr-werranga burr-guta Anach burr-yika aburr-borrmunga — aburr-gurdiya wupa minypa aburr-bamagutuwiyana.