Search form

Jama Aburr-ji 5:10

10Gun-narda a-wena nipa jiny-jaliyana, warrika jiny-bunggunapa gun-nyagara gu-ni. Lika yawarriny yerrcha aburr-barrngumurra, jibi-nana gun-nyagara gu-ni, lika jibu-menga, jibu-ganyja, lika an-nigipa an-gumarrbipa ana-gera jibu-jurnumbuna.